این ماهیان در آمازون و آبهای گویان پراکنده اند این ماهی برای اولین مرتبه در اروپا به سال 1958 تکثیر شد حداکثر طول این ماهی به 4 سانتینتر میرسد رنگ این ماهی تا حدودی بنفش و قرمز است پوست این ماهیان مانند فلز میدرخشد و دارای لکه های آبی هستند ماهی نر دارای لکه های مورب پهن است باله دمی زرد با لکه های قرمز است درجه مورد نیاز برای نگهدداری این ماهی بین 23 تا 26 درجه میباشد برای پرورش این ماهیان مانند تمام انواع کاراسین ها سختی آب کم مد نظر است تخم اورناتوس متمایل به قهوه ای است