ماهی مینور در آبهای مغرب گویان پراکنده است حداکثر طول این ماهی به 4 سانتیمتر میرسد از نظر شکل ظاهری شبیه ماهی هم خانواده سرپاس است رنگ این ماهی مانند تمام گونه ها ی خانواده کاراسین ها متغیر به شرایط محیط میباشد پرورش این ماهی در آکواریوم بسیار راحت است و نسبت به انواع کاراسین ها ی دیگر دردسر کمتری دارد