ماهی گریمی در آبهای برزیل پراکنده است برای اولین بار آن را در سال 1356 به اروپا آورده شد طول این ماهی به 3.5 متر میرسد از نظر رنگ وقامت به نظر میآید که این ماهی قدیمی باشد این ماهی دارای لکه های آبی شفاف در پهلوها و دونوار تیره
کوتاه روی کناره زیرین باله مخرجی است حاشیه باله های شنا به رنگ سفید شیری است شرایط این ماهی مانند تترا فلاموس
میماند برای تخم گذاری این ماهی میتوان از یک آکواریوم 7 در 10 استفا ده نمود سختی آب برای بزرگ نمودن این ماهی بین
0.7 تا 2.5 میباشد ودر جه اسیدی آن 6 تا 6.9 میباشد برای این ماهی احتیاجی برای مکانی تاریک نیست