تترافون ريو در آبهاي حوالي ريودوزانيرو سكونت دارد اين ماهي در سال 1920 به اروپا آورده شده و در سال 1930 آنرا پرورش داده اند نهايت طول اين ماهي به 4.5 سانت ميرسد رنگ ماهي بستگي به محيط دارد و در شرايط خوب وايده آل رنگ زيباپي خواهند داشت و در حالت ترس رنگ انها بد ميشود بدنشمان مايل به قهوه اي زيتوني و ميدرخشد و كمي به رنگ قرمز روشن است اوصلا نرها خيلي پررنگترند در زير باله مخرجي نر خط سياهي كشيده شده كه در ماده وجود ندارد باله شناي دمي در ماهي نر بي رنگ است اما در ماده ها باله شناي دمي رنگ صورتي دارد شرايط نگهداري اين ماهي پيچيده نيست دماي مناسب حدوده 20 الي 25 درجه براي پرورش آنها بايد از آب سبك استفاد ه نمود و پي اچ خنثي حرارت آب براي تخم گذاري 21 تا 24 درجه و عمق آب 20 تا 25 درجه براي نگهداري از تخمها لازم است مانند تمام گونه ها ي كاراسين ها از پوشش گياهي استفاده شود ماده ها حدوده 400 الي 500 تخم ميگذارند و تخمها به تاريكي احتياجي ندارند لازم است براي تخمها عمل فيلتر در صورتي كه عمق آب كم باشد بعمل آيد