دستها و پاهات زيادي بيحركت شده !
از اين به بعد اگر كسي در خيابانهاي ژاپن به آدمهايي برخورد كه مدام پلك چشمشان را به هم ميزنند، نبايد تعجب كند.
ماجرا از اين قرار است كه پژوهشگران وسيله اي درست كردهاند كه افراد ميتوانند با باز و بستهكردن چشم خود، «آي پاد»، يا همان دستگاه پخش موسيقي و فايل صوتيشان را كنترل كنند.اين وسيله از يك كامپيوتر تكتراشه و يك جفت حسگر ساخته شده و حركتهاي بخش گيجگاهي را كنترل ميكند و در ضمن آن قدر كوچك است كه ميتوان آن را كنار دسته عينك جا داد.
با بستن هر دو چشم به مدت يك ثانيه، آيپاد به كار ميافتد. اگر دوباره فرد چشمك بزند، يعني چشمش را سريع باز و بسته كند، دستگاه متوقف ميشود. چشمك با چشم راست آهنگ بعدي را پخش ميكند و با چشمك چشم چپ به عقب برميگردد. چون كار با اين وسيله ديگر به حركت دست نياز ندارد، شايد بشود به آن «دست سوم» هم گفت.
اين وسيله، باز و بسته شدن چشم به صورت طبيعي را از چشمك مخصوص كنترل آن تشخيص ميدهد؛ به اين صورت كه بهطور طبيعي، آدم چشم را سريع و آرام باز و بسته ميكند، اما براي كنترل كردن يك دستگاه كمي محكم آن را ميبندد.
بعضيها فقط ميتوانند با يكي از چشمهايشان چشمك بزنند. براي اين افراد ميشود سيستم را طوري برنامهريزي كرد كه كار چشم دوم را با دو بار چشمك بسيار سريع، همان چشم اول، انجام بدهد.
اين سيستم «كومهكامي» نام دارد كه علاوه بر آيپاد، ميتواند تلويزيون، تهويه هوا، چراغ اتاق و ديگر وسيلههاي الكترونيكي خانه را نيز كنترل كند.
پژوهشگران تلاش مي كنند كه از اين سيستم در آينده به عنوان كنترل از راه دور تلفن همراه ، صندلي چرخ دار و روبات ها استفاده شود.
اين پيشرفتها خيلي خوب است، اما فكر نميكني روزي برسد لازم باشد يكي به ما بگويد دست و پا، مال حركت كردن است و دست و پايمان زيادي بيحركت شدهاند!