دانشمندان در گزارشي اعلام كردند كه عنكبوتها با استفاده از نوعي نور نامرئي براي چشم انسان با جفتهاي احتمالي خود صبحت ميكنند.


اين گروه از دانشمندان دريافتند كه عنكبوتهاي نر جهنده با نام علمي

Phintella vittata از پرتوهاي فرابنفش B براي گفت و گو با عنكبوتهاي ماده استفاده ميكنند.


اين پژوهشگران خاطر نشان كردند در حالي كه طبق اطلاعات دانشمندان اغلب پرتوهاي فرابنفش A در ارتباطات جانوران مورد استفاده قرار ميگيرند، اين نخستين مدرك علمي است كه نشان ميدهد پرتوهاي فرابنفش B نيز براي همين منظور در بين جانداران مورد استفاده هستند.


نتايج اين تحقيق در مجله «كرنت بيولوژي» منتشر ميشود. هنوز براي دانشمندان مشخص نيست كه عنكبوتهاي ماده چطور نور پرتوهاي فرابنفش B را شناسايي ميكنند.


اين دانشمندان دريافتند كه عنكبوتهاي ماده پرتوهاي فرابنفش B را از بدنشان منعكس ميكنند.


اين تحقيقات از سوي دانشمندان دانشگاه ملي سنگاپور صورت گرفته است.