گروهي از دانشمندان كالج و انستيتو تحقيقاتي فيشريز در هند موفق به استخراج سوخت زيستي از ريزجلبكهاي دريايي شدند.

رئيس اين انستيتو در اين رابطه گفت: استخراج سوخت زيستي از ريزجلبكهاي دريايي با استاندارسازي روش تحقيقاتي دستاورد بسيار بزرگ و مهمي است و اين انستيتو هم اكنون در نظر دارد يك مدل صنعتي براي توليد انبوه اين سوخت زيستي طراحي كند.


ريزجلبك هاي دريايي در اين پژوهش از آب دريا جدا شدند و در محيط هاي خاصي پرورش پيدا كردند. اين روش شامل واكنش شيميايي كاتاليزوري روي روغن اين جلبكها است.