جلسه خواستگاری بعد از نيم ساعت سکوت
مادر داماد:ببخشيد٬کبريت دارين؟؟
خانواده عروس:کبريت؟کبريت برای چی؟
مادر داماد:والا پسرم ميخواست سيگار بکشه
خانواده عروس:پس داماد سيگاريه...؟
مادر داماد:سيگاری که نه..والا مشروب خورده٬بعد از مشروب سيگار می چسبه
خانواده عروس:پس الکلی هم هست؟
مادر داماد:الکلی که نه .... والا قمار بازی کرده و باخته!!ما هم مشروب بهش داديم يادش بره
خانواده عروس:پس قمارم بازی ميکنه
مادر داماد:آره...دوستاش تو زندان بهش يادش دادن
خانواده عروس:پس زندانم بوده؟
مادر داماد:زندان که نه...والا معتاد بوده ..گرفتنش يه کمی بازداشتش کردن
خانواده عروس:پس معتادم بوده....!؟
مادر داماد:آره...معتاد بود بعد زنش لوش داد!!
خانواده عروس:زنش!!!....بريييييييييييييد گمشيييييييييييد بيروووووووووووووون
نتيجه گيری:وقتی ميريد خواستگاری٬کبريت همراتون باشه