انسان سفر دشوار و پرخطري را براي رسيدن به سعادتي كه مقصود الهي است، در پيش دارد. سفر در اين راه بدون راهنما و همسفري آگاه و دانا، بدون شك به دورافتادگي و نهايتاً مرگ مسافر ميانجامد. ارواح متعالي راهنمايان سفر به سوي حقاند.

سرسپردگي, ايمان و عشق به خداوند و به روحي متعالي، ما را از خطرات اين سفر مصون ميدارد. روح متعالي وسيله و مجرايي است كه ما را به حضور خداوند ميرساند و در نزديكي به آن حضور است كه خواستهها و آرزوهاي به حقمان تحقق مي یابند و انسان به پيوند با روح خدا نائل ميشود.

آنچه در وادي ارتباط با ارواح متعالي خطر ساز است، توهم و استنباط نادرست نسبت به هويت ارواح است. مهم نيست ارتباط به چه شكلي برقرار شده باشد، به صورت ذهني يا در بيداري يا در رؤيا. براي تشخيص هويت ارواح اينكه آيا ارتباط با روحي متعالي گرفته شده يا با روحي سطح پايين و يا حتي پليد، بايد نشانههايي را در نظر گرفت:

1- ارواح متعالي و پاك تنها زندگان را به سوي اعمال خوب تشويق و ترغيب ميكنند و تناقضي در حرفهايشان وجود ندارد. ديده شده كه روحي پليد در ابتداي ارتباط براي اغفال شخص، از خداوند حرف زده و بعد كه نفوذ خود را شديدتر كرده است هويت خود را آشكار كرده است. گاهي نيز روح از خدا گفته و خود را از طرف او معرفي كرده ولي شخص را به اموري نادرست تشويق كرده است.

2- ارواح متعالي اغلب در هنگام گرفتاري و سختي و يا در هنگاميكه شخص از آنها خواسته باشد به سوي فردي ميروند و بدون رضايت با فرد، تماس برقرار نميكنند و در امور او دخالتي نمينمايند. اما ارواح پليد همانند دزدان، وارد ميشوند و ناغافل هجوم ميآورند.

3- در كمتر تجربهاي روح متعالي خود را معرفي كرده است. بلكه راهنمايي و كمك خود را انجام داده و بدون هيچ درخواست شخصي يا مادياي رفته است. اغلب كساني كه با روحي متعالي روبرو شدهاند خود، نامي برآنها نهادهاند، «حضرت علي بود»، «او خود مسيح بود»،... ولي نامي از دهان آنها نشنيدهاند.

4- تجربهكنندگان، در حضور روح متعالي احساس عشق، ايمان، رهايي و شادي بسياري داشتهاند و گاه از نور عجيبي كه در برخي موارد مانع از ديدن واضح روح ميشده و از او ساطع بوده، حرف ميزنند و بعد از پايان ارتباط، احساس دلتنگي و خواست شديد براي ديدار مجدد با آن روح را داشتهاند.

5- ارواح متعالي بسيار كم اتفاق ميافتد كه خبري از آينده بدهند و پيشگويي كنند مگر آنكه قصدي الهي در پشت آن باشد و اين نيز بندرت صورت ميگيرد. زيرا رسالت ارواح متعالي راهبري انسان بسوي خداوند و كمك به او در جهت حركت بهسوي قصد الهي است. در واقع خبر آوردن از آينده و باز كردن باب تفال، دزدي از غيب محسوب ميشود.
منبع:علوم باطنی