روح یعنی آزادی سرور خوشحالی رهایی از تنگی و غم
روح ماده نیست و رابطه ای هم با ماده ندارد روح وجود دارد ولی نه وجود مادی بلکه از نظر غیر مادی یعنی برای روح زمان و مکان مفهومی ندارد و روح می تواند در یک لحضه در چند مکان وجود داشته باشد بسته به درجه ی تعالی روح که هرچه درجه ی تعالی روح بیشتر باشد اختیارات زیادی را می تواند داشته باشد.روح انرژی است ولی دقیقا نمی توان گفت از چه نوع است ، خداوند بزرگ می فرمایید که روحم را در انسان دمیدم و او زنده شد و او را به آزمایشگاه یعنی زمین فرستادم تا او را مورد آزمایش قرار دهم و چون خداوند ابدی است انسان نیز پس از اینکه جسم فیزیک اش نابود شد روحش تا ابد باقیست و اگر آلودگی داشته باشد تصفیه میشود ، منظور از تصفیه همان مراحلی است که روح آلوده به گناه باید آن را طی کند تا از آلودگی ها پاک شود و به بهشت ابدی سفر نمایید .

این اطلاعات شخصی خودم درباره روح میباشد و منبع آن هم شخصی است...