ایا قبل از یادگیری و اموزش ؛ به این پرسش جوابی قاطع و مطلوب داده اید! ایا برای رسیدن به اهدافتان ؛ نیازی به احضار ارواح و جن لازم است.

و یا برای پیشبرد و حصول به امیالتان دست به دامن دعاهای غریبی می شوید که از درک انها کاملا بیخبرید.

ایا نباید قبل از اغاز به فعل کاری دلیل انرا جویا باشیم! به شما خرده نمی گیرم و انتقاد هم نمی کنم .

تنها اموزش و یادگیری کافی نیست . محرکۀ دیگری وجود دارد که ما را به عرش {فعال} و در گور {ساکن} میکند.

من نوشتار شما را تا سرحد علاقه و تفکر می خوانم. ولی چیزی که برای من غامض است و وجودش را مجهول میابم ؛ که چه عاملی باعث جذب ما

در این امر خطیر میشود. و چرا شدیدا برای رسیدن به این علوم مثل ماهی در طور صیاد{دنیا} دست و پا برای ماندن میزنیم . ایا دلایل شکست

انسان ؛ این مخلوق افرینش تنها نیازهایش نبوده است . ایا مگر ندیدید کسانی که به دنبال تسخیر دنیا ؛ارزو و معرفت عالم را زیر پا در نوردیدند سرانجام

گور انها را مسخور کرد. ولی در اغاز باید از خود می پرسید به دنبال چه هستید و چه چیزی در دل ارمان قرار دادید. پرواز در عالم لایهتناهی یا کنجکاوی

موجوداتی ابلح {جن} در گور سرازیر شدن.بدانید شما را نیازمند و فقیر افرید و شما را برتری از اغیار امتیاز داد .چه نیازی دوستی و مراوده و جنیان و ارواح

و بکار گیری از بعضی دعاها. خیلی دوست دارم بدانم که شما اساتید در پی چه هستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امیدوارم دوستان و سروان گرانقدر از من حقیر خرده نگرفته باشند و نوشتار من مشکل برون فکنی روح عزیزان را در تمرینات بوجود نیاورده باشد

من به دنبال ازادی بی قید و شرط هستم . رهایی که برای رسیدن به ان از ابزار مادی کمک گرفته و معنویت به ان روح و جان می دمد . من به دنبال تسخیر

نیستم. من از هر چیزی که مرا تسخیر کند به دفاع برمی خیزم . بینش من تنها رها جستن از نیاز ست . او مرا کامل افرید خالی از هرگونه عیب . پس چه

اتفاقی رخداده ؛چرا انسان هزاران سال است که برای برطرف کردن نیازهایش از ارواح و جنیان و ورد و سحر استفاده کرده و راه به جایی نبرده و برای التیام

این درد ؛ تنها به داستان های گذشتگان بسنده میکنند. او بی نیاز از ؛ نیاز است پس من هم از نیاز ؛ به بی نیاز ی او میرسم ..تنها مشکل سیر و سلوک من

رام کردن این ترفند خداست.. برحذر باشید از او {خدا} این دانش و علوم را قبلا در انسان مهر و موم کرد و دنیا را به مشقولیات انسان اضافه کرد تا پی ان

نباشد.پس به دنبال ازادی مطلق روحتان را به پرواز در اورید نه در دنیای نیاز ها ........ روانتان کامیاب باشد...