الف . مناطق بسته : کلیه مناطقی که ساخت مهندسی
دارند جزو این دسته هستند. در این مناطق حداقل تظاهرات
روحی قابل درک می باشد.

ب . مناطق تجاری :کلیه مناطقی که بافت سنتی داشته ولی
متروک نیستند و مردم در آنجا رفت و آمد دارند.و بیشتر جنبه
تجاری و هنری و زیبائی دارند.

ج. مناطق قوی : شامل قبرستانها خانه های قدیمی و سنتی
امارات و مکانهای متروکه حمام ها و هر جائی که رها شده
و خالی از سکنه است .در این مناطق گرچه از ارواح صدائی
شنیده نمی شود یا چیزی دیده نمی شود اما می توان وجود
ارواح را حس نمود و بطور ثانوی به وجود آنها پی برد.


د. مناطق روح زده : سابقه دیده شدن ارواح تظاهرات روحی
و گزارشات مردمی از مشاهده ارواح یا شنود صدای آنها
این مکانها مثل گسل در پوسته زمین می ماند و ارواح
می توانند از این مناطق سر در بیاورند.


کمی بیشتر : علاقمندان به ارتباط های روحی بهتر است ر در گروه سوم
مناطق فعالیت کنند . و کسانی که قصد جمع آوری مدارک
جهت اثبات وجود روح را دارنددر گروه چهارم .