سر و صداهاي عجيب

برخي، مكالماتي را ميشنوند كه آن را گفت و شنود ارواح مي دانند. البته انستيتو روانشناسي لندن پس از چند مورد آزمايش ، نتيجه گرفته است كه اضطراب يا شيزوفرني مي تواند شخص را به شنيدن صداهايي كه وجود ندارند ، تحريك كند. اما به اعتقاد برخي ، صداهاي عجيب و غريب از دلايل وجود ارواح است.

احساس حضور

بسياري افراد احساس عجيبي در مورد حضور افراد ديگر در اتاق پيدا مي كنند كه برخي اوقات با ترس هم همراه است. آنها اين احساس را دال بر حضور ارواح مي دانند. اما برخي از پژوهشگران در علم آكوستيك ( صداشناسي ) معتقدند كه فركانس بسيار پايين كه طبيعي هم مي باشد، مي تواند اين حس را به صورت شنيداري در انسان ايجاد كند كه شخص ديگري در اتاق حضور دارد.

تاريكي و نورهاي عجيب و غريب

بازيهاي نور بويژه در تاريكي مي تواند اين احساس را بوجود آورد كه اشباح در حركت هستند. اما پژوهشگران در دانشگاه آريزونا ، تاريكي را به عنوان يك عامل شكننده نور مي شناسند كه در واقع منبعي براي نور بدون نور واقعي است. در اينگونه مواقع اينطور به نظر مي رسد كه نور از يك صفحه سياه عبور كرده باشد. حال آنكه معتقدان به ارواح عقيده دارند تنها روح صاحب نوري است كه از رنگ سياه عبور مي كند.

حركت اجسام

اين پديده يكي از بحث برانگيزترين مباحث در خصوص حضور ارواح است. در واقع بسياري از مواقع يك اتفاق ساده مانند لغزيدن قلم از روي ميز يا تحرك جسمي كه نيروي انساني يا طبيعت در حركت دادن به آن هيچ نقشي نداشته ، مي تواند حتي يك بيطرف را به حضور ارواحي كه هدف آنها اظهار وجود خودشان است ، معتقد كند. البته طرفداران علم معتقدند كه كوچكترين تحركات ايجادكننده نيرو، حتي مثلاً بال زدن طوطي در قفس ميتواند نيروي كافي براي لغزيدن مداد بر روي ميز ايجاد كند. اما در اين مورد بخصوص بايد اذعان كرد كه معتقدان به حضور ارواح دست بالاتر را دارند و علم در برابر آنها چندان موقغيت مستحكمي ندارد.


منبع: اطلاعات هفتگي