تناسب زمان بین دنیای ما و دنیای ارواح به چه صورت است ؟

زمان دنیای ارواح برای ما قابل درک نیست چون زمان و مکان جزو ابعاد ارواح هست