وبنا به نقل از ایتنا - صبح روز شنبه، شركتهاي ارائهكننده خدمات اينترنتي ISP ابلاغيهاي را از «كميته تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي» دريافت كردند كه براساس آن مصاديق جديد فيلترينگ تعيين شده و شركتها موظف به اعمال آن بودند. آنطور كه از نحوه اعمال فيلترينگ در اينترنت بهنظر ميرسد، موضوعهاي فيلترينگ اين دوره از سلسله دستورهاي صادر شده، نگاهي سختگيرتر داشته تا آنجا كه برخي از سايتها و وبلاگهاي فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، نويسندگان منتقد به عملكرد دولت و نهادهاي دولتي و روزنامهنگاران شناختهشده از مصداقهاي فيلترينگ معرفي شد