مضرات رفع قولنج

علت قولنج كردن مفاصل، ايجاد حبابهاي گاز CO2 است كه باعث افزايش حجم داخل مفصل و شكلي از احساس تنگي در مفصل ميشود و فرد براي خلاص شدن از اين درگيري مجبور است مفصل را در دامنه انتهاي خود قرار دهد تا حباب به وجود آمده بترکد و حجم مفصل به حالت عادي و طبيعي خود بازگردد.


اما از جمله مضرات اين كار اين است كه چون فرد مجبور است مفصل را براي تركيدن حباب گاز در دامنه انتهاي خود قرار دهد، فشار زيادي به تمام بافتهاي اطراف مفصل از جمله عضلات، رباط ها و كپسول مفصلي وارد مينمايد. عناصر غيرفعال اطراف مفصل كه در طول بلند خود قرار ميگيرند، به مرور افزايش طول ميدهند و امكان انجام حركات دقيق را از فرد سلب ميكنند.
ساير مضرات احتمالي عبارتند از :

احتمال بروز لرزش بدن در سنين بالاتر به علت اختلال در حركت دقيق و كاهش ثبات مفصلي وجود خواهد داشت.

احتمال بروز آرتروز پس از تكرار اين حركات و شروع صدمه به غضروف مفصل نيز وجود دارد.

در كساني كه عمل شكستن مفاصل را مكرراً انجام ميدهند، احتمال صدمه مستقيم به سرخرگ تغذيه كننده گردن وجود دارد.
تغيير حجم سريع مفاصل باعث ايجاد اين حبابها به طور مکرر خواهد شد. پس توصيه ميشود كه به اين كار عادت نكنيد، چون در غير اين صورت براي همه ی عمر مهمان شما خواهد بود.

خطرناكترين وضعيت رفع قولنج، در گردن و آن هم با انجام حركات شديد و سريع است. جز مسئله ايجاد روند فرسايش بين مهرهاي و به عبارت ديگر آرتروز، احتمال صدمه به سرخرگ هاي تغذيه كننده مغز هم وجود دارد كه به دنبال خود حتي احتمال مرگ را هم در پي خواهد داشت.

منشأ بسياري از سردردهاي غيرمشخص و حتي تاري ديد هم به دلیل همين عادت نابجا و خطرناك و اعمال فشارهاي غيرمعمول به ستون فقرات و گردن است.

حتي بعضي افراد هنگام قولنج ستون فقرات خود، از فرد ديگري درخواست ميكنند كه بر روي ستون فقراتشان راه برود و فشارهاي غيرمعمول و بسيار سنگيني را به ستون فقرات وارد آورد كه در بسياري از موارد، به شكستن مهرهها و ايجاد صدمات جبرانناپذير از جمله بياختياري ادرار يا قولنج اندام های دیگر منجر خواهد شد.

تغيير حجم سريع مفاصل باعث ايجاد اين حبابها به طور مکرر خواهد شد. پس توصيه ميشود كه به اين كار عادت نكنيد، چون در غير اين صورت براي همه ی عمر مهمان شما خواهد بود.