زمان انتشار: 1387-02-27
درجه خطر : ( 5 / 4 )
دسته بندي : مهم - از راه دور - بروزرسانی - ضعف عدم سرویس دهی - اختلال در سرویس دهی
از راه دور : بله
برورساني : بله
سخت افزاري : خیر
سيستم عامل : بله
برنامه آسيب پذير :

Debian GNU/Linux unstable alias sid
Debian GNU/Linux 4.0

عنوان انگليسي : Debian OpenSSL Predictable Random Number Generator and Update

توضيحات كوتاه :
آسیب پذیری خطرناکی که در OpenSSL برای توزیع Debian گزارش شده است می تواند باعث سو استفاده از سیستم های کاربران و برای اختلال در سرویس دهی DoS (Denial of Service) مورد استفاده قرار گیرد .

آسیب پذیری از آنجا ناشی می شود که مکانیزم تولید اعداد تصادفی Debian's openssl package قابل حدس زدن و دستیابی می باشد . و این مورد باعث بوجود آمدن کلید های رمزنگاری ضعیف خواهد شد این کلید های در
SSH keys
OpenVPN keys
DNSSEC keys
key material برای استفاده در X.509 certificates و
session keys استفاده شده در SSL/TLS connections
استفاده می شود .
(نکته :کلید های استفاده شده در GnuPG یا GNUTLS دارای مشکلی نمی باشند .)
این آسیب پذیری برای پکیج هایی OpenSSL که با 0.9.8c-1 شروع می شوند گزارش شده است .
آسیب پذیری دیگری در پیاده سازی DTLS می تواند باعث اختلال در سرویس دهی و یا سواستفاده از سیستم های آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد .

اطلاعات تکمیلی :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

راه چاره :
استفاده از پکیج های بروزرسانی شده و ایجاد دوباره تمام کلید های رمزنگاری cryptographic key اکیدا توصیه می شود .

اطلاعات تکمیلی را در سایت سازنده بیابید .
Debian GNU/Linux 4.0 alias etch
- - -------------------------------

Source archives:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1099 5e60a893c9c3258669845b0a56d9d9d6
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 3313857 78454bec556bcb4c45129428a766c886
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 55320 f0e457d6459255da86f388dcf695ee20

alpha architecture (DEC Alpha)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1025954 d82f535b49f8c56aa2135f2fa52e7059
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 4558230 399adb0f2c7faa51065d4977a7f3b3c4
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2620892 0e5efdec0a912c5ae56bb7c5d5d896c6
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2561650 affe364ebcabc2aa33ae8b8c3f797b5e
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 677172 5228d266c1fc742181239019dbad4c42

amd64 architecture (AMD x86_64 (AMD64))

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1654902 d8ad8dc51449cf6db938d2675789ab25
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 891102 2e97e35c44308a59857d2e640ddf141a
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 992248 82193ea11b0bc08c74a775039b855a05
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2178610 fb7c53e5f157c43753db31885ff68420
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 580250 7fb3d7fee129cc9a4fb21f5c471dfbab

arm architecture (ARM)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1537440 c5ab48e9bde49ba32648fb581b90ba18
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 516576 84385b137c731de3b86824c17affa9f3
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2049882 7ed60840eb3e6b26c6856dcaf5776b0c
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1011698 abfa887593089ac0f1cd4e31154897ee
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 805912 a605625ea107252e9aebbc77902a63ed

hppa architecture (HP PA RISC)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1585900 2cbe55764db351dc6c3c2d622aa90caf
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2248328 664fb0992b786ce067a7d878056fc191
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1030782 21f445c541d5e5b7c16de1db9ee9d681
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 945144 c1092f3bb94d920d0beaa372c9cab04e
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 631132 76339119275786b5e80a7a1b4cd26b71

i386 architecture (Intel ia32)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2086512 eeef437fb87ad6687cd953d5951aa472
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 5584696 6d364557c9d392bb90706e049860be66
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1000832 ed5668305f1e4b4e4a22fbd24514c758
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 554676 dbad0172c990359282884bac1d141034
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2717086 361fde071d18ccf93338134357ab1a61

ia64 architecture (Intel ia64)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 801748 05b29fc674311bd31fe945036a08abd5
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1192192 56be85aceb4e79e45f39c4546bfecf4f
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2593418 f9edaea0a86c1a1cea391f890d7ee70f
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1569418 4b2cb04d13efabdddddbd0f6d3cefd9b
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1071156 e1f487c4310ad526c071f7483de4cd1a

mips architecture (MIPS (Big Endian))

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1003816 f895a8bc714e9c373ee80f736b5af00b
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2262266 004484e816d4fe5ff03fe6d7df38d7b7
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1692606 e8273f5d123f892a81a155f14ba19b50
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 875558 44074bce1cde4281c5abcf45817f429d
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 580130 b6b810d1c39164747e3ebc9df4903974

mipsel architecture (MIPS (Little Endian))

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 566168 97963ca9b6ada94445fb25b3126655e9
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 992712 41c2bbe984553d693f21c3ec349ea465
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2255558 3c63936cd511975291b4230bef1a2e3b
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 860506 d580fbeed6efd734245ea7a7bed225bb
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1649300 3315d1406f995f5b6d2a4f958976a794

powerpc architecture (PowerPC)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1002022 b2749639425c3a8ac493e072cfffb358
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 895460 e15fbbbbcfe17e82bacc07f6febd9707
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 585320 61488ea7f54b55a21f7147fe5bc3b0f0
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1728384 539ee1a3fe7d9b89034ebfe3c1091b6f
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2210792 82e9e27c6083a95c76c5817f9604178f

s390 architecture (IBM S/390)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 643008 4861c78ea63b6c3c08c22a0c5326d981
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1632976 01d289d460622382b59d07950305764f
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 951404 d92bb390489bed0abff58f7a1ceade6b
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1014308 487c24f2af25797a857814af7c9c0d0b
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2193782 f1fe472c802e929a57bd8c8560bd3009

sparc architecture (Sun SPARC/UltraSPARC)

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 4091340 970453ebfab8152c9c44ae210fbaa2a4
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 539054 7be1258f74165c4b037e202d2048f8ce
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 1010536 6444d6cc6fd838c82716462aacd1cf84
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2108000 ab0d0ccc72764a26b7767cace520b269
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]
Size/MD5 checksum: 2126386 61ddc204ee650cdd0f2b56e358134e2b

اعتبار كشف : Luciano Bello

اطلاعات تكميلي :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][..]

SA25878:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
كد مخرب :

كد مخرب براي اثبات ebian OpenSSL Predictable Random Number Generator and Update


منابع :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]