یک راننده ی اتوبوس مدرسه ی دخترانه به دلیل اشتباه دستگاه GPS با یک پل تصادف کرد.

دستگاه GPS این اتوبوس در محاسبه ارتفاع پل اشتباه کرده بود و اتوبوس 3.3 متری را به عبور از زیر یک پل 2.7 متری هدایت کرد که نتیجه ی آن را در عکس ملاحظه میکنید. راننده ی اتوبوس گفته است که در راه علایم هشدار دهنده در مورد ارتفاع پل را ندیده است و به GPS خودرو اعتماد کرده است.

جالب است که GPS این اتوبوس تنظیم ویژه ای مخصوص اتوبوس ها داشته که در آن ارتفاع پل ها را نیز محاسبه میکرده و در هنگام تصادف نیز روی این حالت قرار داشته است.

ما که به چنین سیستم GPS ای دسترسی نداریم. گفتیم که این مطلب را در اینجا بیاوریم تا حداقل کمی دلمان خنک شود