یک نفر با یک ایده جالب یک هاب USB به شکل عنکبوت ساخته است. این یک مطلب یک خطی و تستی است. فقط برای اینکه یک عکس را امتحان کرده باشیم. کسانی که نارنجی را از طریق فید میخوانند احتمالا متوجه شده اند که این مطلب برای تست چه چیزی است...