محققان ژاپني توانسته اند ميزي را طراحي كنند كه سطح آن از تيلههاي فلزي تشكيل شده كه به طور حسي و با حركات دست جابه جا می شود.

يك گروه ژاپني يك ميز حسي طراحي كرده اند البته در نگاه اول اين ميز با ساير ميزهاي ديگر هيچ تفاوتي ندارد حركات دست تعيين كننده جهت حركت و جابجايي اين ميز ميشود.

بنابراين گزارش اين ميز سطح صاف ندارد سطح اين ميز از تيلههاي فلزي تشكيل شده است وقتي دست انسان بر روي اين تلهها قرار ميگيرد شكل ميز تغيير ميكند.

سطح اين ميز در حقيقت ميدان مغناطيسي است كه هر كس آن را تبديل به تابلواي از گل ميكند اين عمل با تماس با تيلهها آنها را به شكلهاي مختلفي تبديل می كند معمولا با چرخاندن و تغیير دادن جهت تيلهها ميتوان شكلهاي مختلفي ساخت.