از آن زمان كه صداي كوبه در، آمدن ميهمان را خبر مي داد و صاحبخانه ناچار بود براي باز كردن در، فاصله طولاني ساختمان تا در حياط را طي كند مدت زيادي گذشته است.
پس از آمدن آيفون به خانهها، زمان باز كردن در به اندازه فشار يك دكمه كوتاه شد اما طرفداران راحتي و امنيت بيشتر به اين پيشرفت اكتفا نكرده و آيفونهاي تصويري را روانه بازار كردند.

با آمدن نسل جديد آيفونها، بساط شيطنتهاي كودكي و مردمآزاري با فشار زنگ در خانهها هم جمع شد. امروزه به يمن حضور در باز كنهاي تصويري، صاحبخانه ميتواند تصوير ميهمان را ببيند و در صورتي كه تمايل نداشت، در را باز نكند. اين روزها انواع آيفونهاي تصويري با قابليتهاي متفاوت و قيمتهاي مختلف به فروش ميرسند.

تصوير، صدا و زوم دوربين آيفونها هم بسته به كيفيت آنها متفاوت است و براي داشتن آيفوني با تصوير رنگي بايد هزينه بيشتري پرداخت كرد.همچنين برخي از انواع پيشرفته آيفونها به سيستم ضبط صدا و تصوير مراجعه كنندگان مجهز هستند و با استفاده از برخي انواع آنها هم ميتوان ارتباط صوتي ميان واحدهاي يك مجتمع برقرار كرد.

بايد گفت كه در ساختمانهاي قديمي براي نصب آيفونهاي تصويري بايد سيمكشي جديد انجام داد اما در مورد ساختمانهاي جديد تر اين مشكل كمتر وجود دارد و همان سيمكشي سابق كه براي آيفونهاي معمولي انجام شده، براي آيفون تصويري هم كفايت ميكند.

از سوي ديگر، سرقت مكرر پنل آيفونهاي تصويري هم ساكنان برخي از ساختمانها را وادار كرد تا براي پنل آيفونها، محافظ آهني تهيه كنند كه با افزايش استفاده از اين دستگاه در ساختمانها، ميزان سرقتها كاملا كاهش يافته است.