مهندسان در امريكا اعلام كردند جهان به سويي ميرود كه به زودي رباتها به تنهايي و بدون هدايت و كنترل پزشكان و يا با هدايت بسيار جزئي آنها، بتوانند اعمال جراحي را انجام دهند.


به گزارش سرويس علمي ايسنا، پژوهشگران دانشگاه دوك در اين باره خاطر نشان كردند كه مطالعات آنها نشان دهنده برداشتن نخستين گامهاي مهم در جهت دسترسي به اين هدف در آينده است.


اين مهندسان ميگويند در بسياري از موارد رايانه مي تواند عملكردها و فعاليتهاي رباتها را هدايت كند.


با توجه به اين امر و نيز استفاده از هوش مصنوعي در رباتها به زودي اين ماشينها ميتوانند بدون نياز به راهنمايي پزشكان انسان ها را جراحي كنند.


اين تحقيق در مجله IEEE به چاپ رسيده است.