رباتي به پيچيدگي سيب خوردن!
دهان مصنوعي با قابليت انجام فعاليتهاي پيچيده ساخته شد


گروهي از دانشمندان فرانسوي موفق به ساخت يك دهان مصنوعي براي جويدن سيب مانند انسان شدند.


اين پژوهشگران يك دهان مصنوعي طراحي كردند كه نخستين مراحل حياتي هضم در انسان مانند جويدن، آزاد كردن بزاق و نيز خرد كردن اوليه غذا را تقليد ميكند.


اين گروه تحقيقاتي ميگويند كه دستاورد آنها به ساخت بخشي از يك تست كننده چشايي رباتيك براي بهبود كيفيت مواد غذايي و درك طعم غذاها كمك خواهد كرد.


پيش از اين مهندسان توانسته بودند نوعي دهان مصنوعي را بسازند كه قادر به جويدن مواد خوراكي نرم و انجام حركات آروارهيي رباتيك براي آزمايش دندانها بوده است اما اين نمونه جديد براي اولين بار مي تواند دقيقا آنچه را كه انسان هنگام جويدن مواد غذايي سفت انجام ميدهد، تقليد كند.


نمونههاي قبلي بسيار سادهتر بودند ولي مدل جديد قادر است چندين عمليات پيچيده مربوط به جويدن ترشح بزاق و تنظيم گرماي غذا و درك مزه آن را با هم انجام دهد.