این فناوری جدید قادر خواهد بود تا Nanomaterial بهبودیافتهای را برای بکارگیری در مدارات یکپارچه شده، بیوسنسورها، سلولهای خورشیدی، LEDها و لیزرها ایجاد نماید.

به گفته محققان Nanowireهایی که بر روی تنه بلند و پیچدرپیچ درختان میرویند میتوانند منبع جدیدی برای تولید مواد نانو باشند.

این فناوری جدید قادر خواهد بود تا Nanomaterial بهبودیافتهای را برای بکارگیری در مدارات یکپارچه شده، بیوسنسورها، سلولهای خورشیدی، LEDها و لیزرها ایجاد نماید.

سیر تکاملی Nanotreeهای کاجگونه که دارای تنه بلند و شاخههای نوک تیز میباشند توجه ابداعکنندگان این روش یعنی Song Jin و Matthew Bierman از دانشگاه ویسکانسین مدیسون را به خود جلب نمود.

Jin که یک پروفسور شیمی است میگوید: «در ابتدا ما چند درخت را میدیدیم و به خودمان میگفتیم "آنجا چه میگذرد؟" ما خیلی کنجکاو بودیم.»

بنا بر دستاوردهای این دو نفر، Nanowireها که ضخامتی در حدود میلیونیم میلیمتر دارند در اشکال مختلف شامل نوار، مارپیچ و حتی گل ایجاد میشوند.

اغلب Nanowireها با استفاده از کاتالیستهای فلزی بوجود میآیند که این امر موجب رشد در یک راستا شده و رشتهای طولانی ایجاد میکنند.

پژوهشگران معتقدند تغییرات مهندسی شده خواهد توانست ساختارهای نانو را با ظرافت هر چه تمامتر و همانند روشها و کشفیات مکانیکی، حرارتی و الکترونیکی زیربنائی که در ایجاد تغییرات در ماهیت مواد بکار میآیند در خدمت بشر بگیرد.