پژوهشگران آلماني ليزر فوق سريعي را ساخته اند که 10 ميليارد پالس نوري را تنها در مدت يک ثاينه گسيل مي کند و مي تواند قدرت ليزري تجهيزات نجومي را 100 برابر افزايش دهند.بسامد اين پالسها 10 برابر بيشتر از بسامد پالسهاي دستگاههاي آنالوگ استاندارد است و ارزش توان آن بين 100 تا هزار برابر قويترين ليرزهاي فعلي است.
به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان مرکز فتونيک کاربردي دانشگاه کنستانس و موسسه ملي فناوري و استاندارد آلمان دستگاه ليزري را ساخته اند که مي تواند حساسيت تجهيزات نجومي فعلي را 100 برابر افزايش دهد.

اين محققان که دستگاه جديد خود را در کنفرانس ليزرها و الکترواپتيکس در سن خوزه کاليفرنيا نشان داده اند در خصوص ويژگيهاي اين ليزر فوق سريع اظهار داشتند: "اين دستگاه 10 ميليارد پالس را در هر ثانيه گسيل مي کند که هريک از اين پالسها در حدود 40 کوادريليوم ثانيه به طول مي انجامد و توان متوسط آنها 650 ميلي وات است."

هر يک کوادريليوم ثانيه برابر با يک ميليارديوم ميليونيوم ثانيه است.

بسامد اين پالسها 10 برابر بيشتر از بسامد پالسهاي دستگاههاي آنالوگ استاندارد است و ارزش توان آن بين 100 تا هزار برابر قويترين ليرزهاي فعلي است.

مهمترين کاربرد اين ليزر جديد در تحقيقات نجومي است و به خصوص مي تواند در شکار سياراتي که در اطراف ستارگان دور مي چرخند بسيار مفيد باشد.