به ماه در لاتین "لونا" (Luna) میگویند. لونا در اساطیر یونان همسر زئوس و خواهر هلیوس (خورشید) و مادر 50 کودک است.
باوری قدیمی وجود داشته است که ماه افراد را دیوانه میکند و برای همین است که کلمه lunatic به دیوانگان اطلاق میشود.

البته حتی دانش مدرن هم توانسته است میان قرص کامل ماه و پدیدههای مختلفی از بروز حمله جنون گرفته تا حوادث رانندگی همراهیهایی را نشان دهد. اما این رابطهها بسیار ضعیف هستند.

برخی از بررسیها همراهیهای ضعیفی میان ماه کامل و افزایش پرخاشگری، مسموم شدنهای اتفاقی و غیبت از محل کار یافتهاند. اما بررسیهای دیگر نتیجهای خلاف اینها را نشان دادهاند.