دستگاههاي فروش سيگار در ژاپن براي تشخيص سن قانوني مشتري پيش از عرضه مورد درخواست، چين وچروك دور چشم و ميزان سفتي پوست مشتري را مي سنجند.


خبرگزاري رويترز از توكيو گزارش داد، سن قانوني مصرف سيگار در ژاپن ‪۲۰‬سال است و به همين منظور قرار است حدود ‪۵۷۰‬هزار دستگاه ديجيتالي فروش سيگار در ژوئيه آينده در سراسر اين كشور نصب شود كه تنها به آندسته از افرادي كه به سن قانوني رسيده باشند سيگار عرضه ميكند.

هاجيم ياماماتو سخنگوي شركت فوجيتاكا در اين زمينه گفته است: به محض اينكه مشتري به دوربين ديجيتالي نگاه كند، سيستم تعبيه شده در دستگاه از روي چين و چروك اطراف چشم ، استخوان بندي صورت و ميزان شل بودن پوست آن ، سن وسال او را تعيين ميكند.

وي ميافزايد اين سيستم ميتواند سن وسال حدود ‪۹۰‬درصد از مشتريان را مشخص كند . ده درصد ديگر نيز كه به خاطر كوتاهي قد، داشتن صورتي بچگانه و يا افرادي كه سن وسال ظاهريشان از سن وسال واقعي شان بيشتر به نظر ميرسد بايد از گواهينامه رانندگي خود براي دريافت سيگار از اين دستگاهها استفاده كنند.

سيستم تشخيص سن در دستگاههاي ياد شده همچنين قادر است سن وسال افراد را از روي گواهينامههاي آنان بخواند.

مصرف سيگار در ميان افرادي كه هنوز به سن قانوني نرسيدهاند در ژاپن رو به كاهش است . بر اساس آماري كه وزارت بهداشت اين كشور در سال ‪۲۰۰۴‬منتشر كرده است ‪۱۲‬درصد از پسران و ‪۴‬درصد از دختران محصل در سال سوم دبيرستان كه سن وسالشان بين ‪۱۷‬و‪۱۸‬سال است سيگار مصرف ميكنند.