نظريه ي نواري

براي جسم جامد كه مجموعه اي از اتم هاي نزديك به هم مي باشد، ترازهاي انرژي الكترون ها براساس نظريه ي نواري تعريف مي شود. ويژگي هاي اين نظريه عبارت اند از:

الف : ترازهاي انرژي الكترون ها در جسم جامد (مانند مدارهاي اتمي) مقدارهاي انرژي ويژه ي خود را دارند.

ب : ترازهاي انرژي الكترون ها در جسم جامد نيز همانند ترازهاي اتمي گسسته اند

پ : هر تراز انرژي تنها توسط يك الكترون مي تواند اشغال شود.

ت : از همه مهم تر اين كه ترازهاي انرژي الكترون در جسم جامد تشكيل نوارهايي را مي دهند. هر نوار شامل تعداد بسيار زيادي ترازهاي گسسته است كه از نظر مقدار انرژي بسيار نزديك به هم هستند. ولي بين نوارهاي مختلف در برخي از موارد ممكن است از نظر انرژي فاصله ي زيادي باشد.در فاصله ي بين نوارهاي انرژي هيچ تراز انرژي وجود ندارد. اين فاصله را ناحيه ي ممنوع يا گاف انرژي مي نامند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ترازهاي انرژي از پايين به بالا توسط الكترون ها اشغال مي شوند تا جائيكه ديگر تراز خالي در نوار اول موجود نباشد حال اگر تعداد الكترون ها در جسم جامد بيش از تعداد ترازها در نوار اول باشد، ترازهاي انرژي نوار بعدي نيز به ترتيب از پايين به بالا اشغال مي شوند. آخرين نوار ممكن است پر شود يا بخشي از آن پر شود يا خالي باشد.


الكترون هاي نوارهاي پر در رسانش الكتريكي سهمي ندارند. تنها آن دسته از الكترون ها در رسانش الكتريكي نقش دارند كه در نوارهاي بخشي پر هستند.الكترون با جذب انرژي از يك تراز به تراز خالي بالاتر گذار مي كند. گذار الكترون از يك تراز به تراز ديگر در همان نوار به انرژي كمي نياز دارد. اما گذار از يك نوار به نوار ديگر انرژي بسيار زيادي لازم دارد. در اين جا ذكر دو نكته ي مهم ضروري است.

1- وقتي مي گوييم يك الكترون از يك تراز به تراز بالاتر مي رود، منظورمان اين است كه الكترون انرژي خود را به مقدار معيني افزايش داده است، نه اين كه الكترون از جايي درون جسم جامد به جاي ديگررفته است.

2- انرژي مورد نياز الكترون براي انجام گذار بين ترازهاي مختلف در يك جسم جامد از دو منبع مي تواند تأمين شود. يكي ميدان الكتريكي كه جسم جامد در آن قرار گرفته و ديگري برانگيختگي گرمايي.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]