محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افتتاح تجهیز 400 آزمایشگاه رایانهای نمونه در مدارس شهر تهران، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در کشور ما شبکه زیرساخت از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و حتی در حوزه بانکی و حجم عملیات الکترونیکی بسیار قابلتوجه است.

به گزارش سیتنا، وی اظهار داشت: در راستای استفاده از خدمات الکترونیکی در ثبتنام الکترونیکی تلفن همراه، در طول شش - هفت ماه گذشته، شرکت ارتباطات سیار بیش از 200 تا 300میلیارد تومان از طریق شبکه اینترنت پول جمع کرد.
ارائه آييننامه تقاضا و اشتراك سيمكارت تلفن همراه
آييننامه تقاضا و اشتراك سيمكارت تلفن همراه بعد از بررسي و تاييد هياتمديره شركت ارتباطات سيار به زودي براي تصويب به مجمع شركت مخابرات ايران ارائه ميشود.
علي حميدي، مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بعد از انجام اصلاحات لازم بر روي آييننامه قبلي، پيشنهادهاي جديد پيرامون آييننامه صورت گرفته و به هياتمديره شركت ارتباطات سيار ارسال شده است.
وي ادامه داد: بعد از بررسي و ارائه نظرات هياتمديره نتايج به مجمع شركت مخابرات ايران خواهد رفت كه بعد از اعمال نظرات آنها در نهايت اين آييننامه توسط شرکت ارتباطات سيار اجرا ميشود.
حميدي خاطر نشان كرد: هياتمديره شركت ارتباطات سيار وظيفه خود را به تيمي كه متشكل از يكي از اعضاي هياتمديره، مديران كل امور مشتركان حقوقي، مالي، بازرسي و رييس اداره مصوبات اين شركت است، محول كرده تا آنها بررسيهاي لازم را انجام داده و نظرات خود را اعمال كنند.
منبع:دنياي اقتصاد
[align=center][/align]