دنياي اينترنت در هفته گذشته شاهد خلق يك ركورد جديد در كاربري شبكه اينترنت بود. بنا به گزارش مؤسسات مونيتورينگ شبكه اينترنت، كاربران آنلاين در كشور چين، مرز 221 ميليون نفر را گذراندند و اين كشور به عنوان پر جمعيتترين كشور در شبكه اينترنت معرفي شد.
اين در حالي است كه تا چند ماه قبل، يعني در ماههاي پاياني سال 2007، بنا به گزارش مركز اطلاعات شبكه اينترنت در كشور چين، جمعيت آنلاين در اين كشور به 210 ميليون نفر رسيده بود و كشور آمريكا با 215 ميليون كاربر آنلاين در راس اين ركورد قرار داشت. در اين راستا، مؤسسه تحقيقاتي BDA China كه در اين زمينه تحقيقات گستردهاي انجام داده، پيشبيني ميكند تا پايان سال 2008 ميزان كاربران آنلاين اينترنتي در كشور چين به مرز 280 ميليون كاربر برسد.

رشد كاربري شبكه اينترنت به طور متوسط در سراسر دنيا 1/19 درصد افزايش داشته است كه اين رشد در كشور چين در انتهاي سال 2007 به 16 درصد رسيد.

در طول چند سال اخير بر سر كسب ركورد رقابت جالبي بين اين دو كشور به وجود آمده است و سازمانهاي انفورماتيكي در هر دو كشور، طرحهاي گستردهاي براي جلب مردم به استفاده از اينترنت و افزايش آمار كاربري خود دارند.

همچنين با توجه به برگزاري المپيك تابستاني پكن در چند ماه آينده، مسوولان دولتي اين كشور برنامه ويژهاي براي خدمات رساني اين مسابقات از طريق شبكه اينترنت دارند كه اين امر ميتواند وضعيت كنوني را نيز بهبود بخشد.

علاوه بر شبكه اينترنت متداول، چين به عنوان پر جمعيتترين كشور در بين كاربران اينترنت در تلفنهاي همراه نيز مطرح است. به طوريكه تا پايان ماه نوامبر سال گذشته اين كشور بيش از 540 ميليون كاربر فعال در شبكه اينترنت تلفن همراه داشته است.

البته آنچه بيشتر كارشناسان را به شگفتي واداشته، نحوه خدمات رساني در اين كشور است. قطعاً در كشور چين به عنوان پر جمعيت ترين كشور دنيا و وسعت بسيار زياد، امكان فراهم آوردن خدمات اينترنتي و دسترسي آن در سطح كشور مشكلات زيادي را به همراه دارد و به سرمايهگذاري زيادي نيازمند است.