سه ترفند براي داشتن ويندوزي راحت تر

1- اگر از Disk Cleanup استفاده میكنيد، توجه داشته باشيد كه اين برنامه همهی فايلهای پوشهی Temp را حذف نمیكنه! اين برنامه فقط فايلهايی را كه بيش از يكهفته از عمرشان گذشته باشد حذف میكند! اينكار بهخاطر راحتی كاربران و از دست ندادن فايلهايیست كه اخيرا ديده شدهاند و يا اكنون در حال استفاده هستند! بنابراين، برای حذف همه فايلهای موجود در Temp، از همان روش سنتی استفاده كنيد. يكراه سريع برای دسترسی و مشاهده پوشهی Temp اين است كه در ...
كادر محاورهای Run تايپ كنيد: %Temp%


2- اگر تحت شبكه هستيد و نمیخواهيد ديگران شما را ببينند در كادر محاورهای Run دستور زير را وارد كنيد:

net config server: /hidden:yes


3- برای تغيير پوشهی پيشفرض Windows Explorer، از منوی Start به All Programs و Accesoories اشاره كنيد. سپس روی Windows Explorer راستكليك كرده و Properties را انتخاب كنيد. در قاب Target به انتهای "SystemRoot%Explorer.exe%" دستور "root/" و سپس مكان مورد نظرتان را اضافه كنيد. بهعنوان نمونه، اگر میخواهيد .W.E در شروع، درايو ":C" را به عنوان Root در نظر بگيرد به شكل زير عمل كنيد:

/SyatemRoot%Explorer.exe /root, cمنبع :iranclubs