در بسياري از رايانههاي شخصي در سراسر دنيا از سيستمعاملهايي كه توسط شركت بزرگ رايانهاي مايكروسافت به بازار عرضه شده است، استفاده ميشود و سيستمعاملهايي كه توسط اين شركت طراحي شده و در اختيار كاربران قرار گرفته است، از نظر اقتصادي منافع بسيار زيادي را براي بزرگترين شركت سازنده نرمافزارهاي رايانهاي در سراسر جهان به همراه داشته است.
اين در حالي است كه بسياري از كاربران ويندوز XP همچنان در تلاش هستند بازنشسته شدن اين سيستمعامل را به تعويق اندازند.
ژانويه سال گذشته، سيستمعامل ويندوز ويستا كه جديدترين سيستمعامل عرضهشده توسط مايكروسافت است، به كاربران عرضه شد تا آنها از اين پس به جاي سيستمعامل ويندوز XP كه 6 سال پيش توسط همين شركت عرضه شده بود، از ويستا استفاده كنند كه با استقبال بسيار خوبي از سوي كاربران مواجه نشد. آنها بر اين باورند كه اين سيستمعامل، به زيرساختهاي سختافزاري بيشتري نياز دارد اما در مقابل عملكرد آن در مقابل سيستمعامل XP چندان متفاوت نخواهد بود.

همچنين بسياري از دستگاهها و برنامههاي نرمافزاري رايانهاي كه در اختيار كاربران قرار دارد با اين سيستمعامل سازگاري و تطابق ندارد كه اين موضوع نيز چندان خوشايند كاربران نبوده است. اين كاربران از جمعآوري ويندوز XP و عدم وجود پشتيبانيهاي فني براي اين سيستمعامل احساس نگراني ميكنند.

شركت مايكروسافت عليرغم درخواست كاربران قصد دارد تا 30 ژوئن سال جاري XP را بازنشسته كند. يك روزنامهنگار باتجربه در زمينه فناوريهاي رايانهاي، تصميم گرفته است از طريق يك پايگاه اينترنتي درخواستي را تنظيم كرده و در اختيار مديران مايكروسافت قرار دهد.

از ماه ژانويه تاكنون بيش از 100 هزار نفر اين درخواست را امضا كردهاند كه اغلب آنها از كاربراني هستند كه از شركت مايكروسافت خواستهاند تا سال 2010 كه قرار است نسخه جديد سيستمعامل ويندوز معرفي شود، همچنان فروش سيستمعامل XP ادامه داشته باشد.

اگرچه مايكروسافت پيش از اين يك بار آخرين مهلت براي توقف فروش XP را تغيير داده بود، اما شواهد موجود حاكي از آن است كه اين تصميمگيري تكرار نخواهد شد. مايكروسافت در اطلاعيههاي اعلام كرده است عليرغم آگاهي از اظهارنظر كاربران، قصد دارد طبق برنامه زمانبندي شده عمل كرده و در تصميمگيري خود تجديدنظر نكند.

منبع: AP