هنگامي كه صحبت از يك شبكه خانگي كوچك است ممكن است براي پيادهسازي آن به تجهيزات زيادي نياز نباشد، اما شبكهها در مقياسهاي بزرگتر، براي آن كه بتوانند عملا جوابگوي نيازها باشند به مرور به نيازهايي برخورد كردهاند و فناوري هم با طراحي سختافزارهاي مناسب، به نيازها پاسخ داده است.در ادامه سعي ميكنيم به برخي از مهمترين تجهيزات شبكه به طور خلاصه اشاره كنيم:

كارت شبكه

ابتداييترين و مهمترين سختافزاري است كه يك رايانه براي ارتباط با رايانههاي ديگر از طريق شبكه نياز دارد كه به آن ،Network Interface Card ، Network Adapter،NICNetwork Card وLAN Card نيز گفته ميشود. اين كارت امكان برقراري ارتباط در سطح پايين (سطح سختافزاري) را با استفاده از آدرسMAC فراهم ميكند.

تكراركننده


منبع :iranclubs

تكراركننده ياRepeater دستگاهي است كه سينگالهاي الكترونيكي را گرفته و آنها را با توان بالاتري ارسال ميكند. در حقيقت يك Repeater تقويتكننده سيگنالهاي الكترونيكي است. پيش از اين تكراركنندهها، هر سيگنال شامل سيگنال اطلاعاتي يا نويز و... را كه دريافت ميكردند، از طرف ديگر تقويت شده به خروجي ميفرستادند، اما تكراركنندههاي جديد، اين قابليت را داشتند كه نويز را تشخيص داده و آن را كاهش بدهند. علت وجود يك تكراركننده در يك شبكه آن است كه در مسافتهاي طولاني، شدت توان سيگنالها افت ميكنند و براي اينكه بتوان شبكه را در ابعاد وسيعتر جغرافيايي گسترش داد به اين دستگاه نياز است.

Hub

هاب دستگاهي است كه چندين درگاه دارد. زماني كه از يك درگاه يك بسته اطلاعاتي دريافت ميشود، به تعداد باقي درگاهها، از آن بسته كپي تهيه ميشود و به آنها ارسال ميشود. بنابراين همه رايانههايي كه از طريق آن هاب به يكديگر متصل هستند همه اطلاعات را دريافت ميكنند. البته چون هر بسته اطلاعاتي، مبدا و مقصد مشخص دارد، در صورتي كه بسته دريافتي از هاب متعلق به رايانهاي نباشد، آن رايانه، بسته را پس از دريافت دور ميريزد.

پل

پل يا network bridge بخشهاي مختلف يك شبكه بزرگ را در لايه پيوند داده (لايه دوم مدل مرجع (OSI به هم متصل ميكند. پلها شبيه تكرار كنندهها و هاب عمل ميكنند. با اين تفاوت كه آن دو در لايه فيزيكي عمل ميكنند. ضمن اين كه پل همانند هاب، اطلاعات دريافتي را بيهدف روي تمامي درگاهها كپي نميكند بلكه ميداند كه كدام آدرسهايMAC از طريق كدام درگاهها قابل دسترسي هستند و با توجه به آن، اطلاعات را تنها براي آن درگاه ارسال ميكند. مگراينكه بخواهد اطلاعاتي را براي همه رايانهها ارسال كند.

مسيرياب

مسيرياب يا Router دستگاهي است كه با داشتن اطلاعات از كل مسيرهاي ممكن در يك شبكه، سعي در ارسال اطلاعات ميكند به نحوي كه با توجه به مسافت و حجم ترافيك مسيرها در شبكه، بسته اطلاعاتي از بهترين مسير ممكن به مقصد برسد.

مسيريابها يك وسيله معمولي نيستند. بلكه خود يك رايانه هستند اما رايانهاي كه پردازشگر، سختافزارها و نرمافزارهاي آن براي مسيريابي و امور مربوط طراحي شدهاند. تجهيزات شبكه به چند مورد ختم نميشوند.