محققان انگليسي موفق به ساخت ترانزيستورهايي به ضخامت يك اتم و پهناي دو اتم شدهاند. اين اتمها از مادهاي به نام گرانن ساخته شدهاند كه پيشبيني ميشود روزي به عنوان مبناي انجام محاسبات رايانهاي در آيندهاي نهچندان دور جايگزين سيليكون شود و در ساخت تراشههاي رايانهاي مورد استفاده قرار گيرد.
از 40 سال پيش تاكنون، محاسبات رايانهاي تحت تاثير قانون محاسبات تخميني و فرضي بوده است كه پيشبيني ميكند، تعداد ترانزيستورهاي موجود روي يك تراشه هر سال دو برابر خواهد شد. اين در حالي است كه ماده سيليكون كه در ساخت تراشهها از آن استفاده ميشود و تاكنون توانسته است خود را با قوانين در نظر گرفته شده براي افزايش تعداد ترانزيستورها و توانايي ذخيره اطلاعات روي ميكروتراشهها تطبيق دهد، نميتواند در ساختارهاي كمتر از 10 نانومتر تعادل و كارآيي خود را حفظ كند. امروزه قطر جديدترين تراشههاي سيليكوني تنها 45 نانومتر است و به همين علت متخصصان فناوريهاي رايانهاي در تلاش هستند به جايگزين مناسبي براي ساخت تراشه دست يابند.

گرانن مادهاي است كه از صفحات كربني مسطح كه به صورت لانه زنبوري يا ساختاري مركب از خانههاي شش وجهي در كنار هم قرار گرفتهاند، تشكيل شده است و به عنوان جايگزين مناسبي براي سيليكون در ساخت تراشهها مورد توجه قرار گرفته است. گروهي از محققان دانشگاه منچستر انگليس توانستهاند با استفاده از اين ماده، كوچكترين ترانزيستورها را در مقايسه با ترانزيستورهايي كه تاكنون ساخته شده است، بسازند. قطر اين ترانزيستورها تنها يك نانومتر بوده و از تعداد محدودي حلقه كربني تشكيل شده است. تراشههايي كه پيش از اين، از گرانن ساخته شده بود، بسيار بزرگتر و تراشههايي به قطر 10 نانومتر بودند كه طول آنها نيز بمراتب بيشتر بود. پيوند ميان دو اتم كربن در گرانن، يكي از قويترين پيوندها در طبيعت است و ساختار لانه زنبوري آن حركت سريع الكترونها را تسهيل ميكند. همچنين اين ساختار سبب بروز ويژگيهاي الكتريكي متفاوتي ميشود كه توانايي اين ماده در ذخيره اطلاعات را افزايش ميدهد.

منبع :iranclubs