شركت IBM حافظههاي جديدي را به نام Racetrack به بازار عرضه خواهد كرد.
طرح اوليه اين نوع حافظه چهار سال پيش توسط يكي از محققان برجسته اين شركت بزرگ رايانهاي ارائه شد. براساس بررسيها و محاسبات انجام شده توسط اين محقق، نسل جديد حافظههايي كه براي ذخيره اطلاعات از آن استفاده ميشود در مقايسه با حافظه با دستيابي تصادفي (RAM) كه به عنوان بهترين حافظه رايانهاي شناخته شده است و يا هارد رايانهها بسيار ارزانتر بوده و از ظرفيت بيشتري برخوردار است كه اطلاعات مورد نظر بسيار سريعتر روي آن ذخيره خواهد شد. اما تاكنون درباره چگونگي عملكرد هسته اين نوع حافظهها هيچگونه اطلاعاتي ارائه نشده است.
حافظههاي با دستيابي تصادفي بسيار گرانقيمت هستند اما در مقابل از عملكرد بسيار سريعتري برخوردارند.
حافظههاي سخت اگرچه ارزان هستند اما سرعت ذخيره اطلاعات در آنها بسيار پايين است اما نسل جديد حافظهها به گونهاي طراحي شده است كه دو ويژگي مهم اين حافظهها يعني ارزان بودن و سريع بودن را در خود دارد.

در حافظههاي Racetrack، اطلاعاتي در واحدهاي مغناطيسي كوچكي كه روي يك سيم U شكل وجود دارد ذخيره ميشود و براي ثبت اطلاعات روي واحدهاي در نظر گرفته شده از يك ميدان مغناطيسي استفاده ميشود. با عبور جريان از اين سيم، اطلاعات موجود در اين واحدها در يك مسير مشخص از مقابل حسگري كه ميتواند اين اطلاعات را بازيابي كند، عبور داده ميشود.

در نخستين نمونه آزمايشي اين حافظه كه در شرايط آزمايشگاهي ساخته شده است اين حافظه ميتواند با استفاده از روش فوق 3 بيت اطلاعات را در خود ذخيره و بازيابي كند. يكي از مهمترين ويژگيهاي اين فناوري اين است كه براي نخستين بار تاثير چرخش ميدان مغناطيسي در حافظههاي رايانهاي را مورد بررسي قرار داده است.

اگرچه اين حافظه سه بيتي در رايانههاي امروزي كاربردي نخواهد داشت اما محققان IBM اميدوارند بتوانند براساس چگونگي عملكرد اين حافظه در آيندهاي نه چندان دور حافظههاي جديدي را در اختيار كاربران قرار دهند.

مجري اين طرح در نظر دارد تراشه جديدي را طراحي كند كه در آن هزاران حافظه Racetrack كه U شكل هستند در سه رديف به موازات يكديگر قرار گيرند.

او در تلاش است به روش جديدي براي استفاده از بعد سوم در فناوري ساخت حافظه دست يابد تا به اين ترتيب بتوان اطلاعات بيشتري را در فضاي كمتري ذخيره كرد.

منبع: Newscientist