سطح مراقبت:متوسط
شرايط آب:دما25 سانتيگراد ،پ هاش7.3،سختی 12
حداکثر اندازه در آکواريوم:20 سانتيمتر
رنگ:مشکی،سبز،سفيد،خاکستری،صورتی
مزاج:تا حدی مهاجم
عادت غذايی:همه چيز خوار
خاستگاه:رودخانه آمازون
منطقه شنا :ميانه آکواريوم
[
اين ماهی، بزرگ ،مهربان،مرموز و معتاد کننده و در واقع دارای شخصيت يکتايي است.اگرچه در عين حال می تواند مهاجم باشد و ساير ماهی های کوچکتر را بخورد.در عين حال می تواند تمام گياهان را خراب کند.هنگامی که ماهی جديدی به آکواريوم اضافه می کنيد ،به آنها حمله می کنند و معمولاً به کوچکترين انها هم حمله می کند که در بعضی مواقع با مرگ ماهی جديد همراه است.آنها با اين کار می خواهند به ميهمان جديد بفهمانند که رئيس چه کسي است.
با اينکه آنها در طبيعت در آبهای نرم و اسيدی آمريکای جنوبی زندگی می کنند،اما اين موضوع برای آنها حياتی نيست و می توانند به راحتی در آبهای سخت هم زندگی کنند.