پیرانا ((PIRANHA))
پیراناها از جمله ماهیان گروهی آمریکای جنوبی وبومی رود خانه آمازون می باشند که از جمله خطرناک ترین ماهیان دنیا محسوب می شوند طوری که آن را 5 برابر از کوسه سفید خطرناکتر می دانند البته پیرانا از خانواده بسیار بزرگی است حتی خود پیراناها هم از انواع متنوعی تشکیل مي شوند از جمله پیرانای ناتری ، پیرانای خالدار، پیرانای شکم قرمز و000 که البته همگی خطرناک نیستند مثلا پیراناهاي شکم قرمز تنها به جانداران زخمی ومرده هجوم می آورند ، اما پیرانای ناتری به هر جانداری حمله می کند و باداشتن فک های بسیار قوی و پر از دندانش می تواند هر نوع گوشتی رابدرد وببلعد؛ که یکی از مشکلات دامداران آن منطقه را همین پیراناها به وجود آورده اند به طوری که در فصل کوچ یا عبور دسته جمعی گله از رودخانه مشکل آفرینی می کنند. برای حل این مشکل گله داران در سال گاوی را که از همه ضعیف تر است در نزدیکی گله رها می کنند تا برای خود بچرد و زحمتی را متحمل دامداران نکند و هنگام عبور از رود خانه گاو ضعیف ولاغر را در پایین رودخانه رهامی کنند ودر زمانی که پیراناها مشغول خوردن گاو هستند گله رااز بالای رودخانه عبور می دهند .