بر اساس گزارشی که در مجله Diabetes Care به چاپ رسیده است، سی پپتید در بیماران دیابتی نوع 1 با نوروپاتی دیابتی زود هنگام (early-stage diabetic neuropathy)، عملکرد اعصاب حسی را بهبود می بخشد. سی پپتید پروتئینی است که همزمان با ترشح انسولین از لوزالمعده به داخل خون ترشح شده و وظیفه ترمیم عروق آسیب دیده را به عهده دارد.

این تحقیق بر روی 139 نفر دیابتی نوع 1، در طول 6 ماه انجام گرفته و محققان در طی این تحقیق به تعدادی از بیماران، سی پپتید را به صورت روزانه در چند نوبت تزریق (به صورت زیر جلدی) کردند. 6 ماه پس از درمان در گروهی که با سی پپتید معالجه شده بودند، تعداد بیشتری از بیمارانی که با سی پپتید درمان شده بودند (37%) نسبت به گروه دیگر (19%)، بهبود در سرعت هدایت عصبی را تجربه کردند. همچنین آستانه احساس لرزش (Vibration Perception Threshold) و علائم آسیب عصبی در گروهی که با سی پپتید معالجه شده بودند در مقایسه با گروه دیگر بهبود یافته بود. در ادامه گزارش آمده است که هیچ واکنش داروئی مضری در طول تحقیق مشاهده نشده است.

محققان در ادامه این تحقیق با استناد به نتایج بالینی به این نتیجه رسیده اند که سی پپتید نه تنها برای بهبود عملکرد اعصاب مفید است بلکه برای در مان و یا پیشگیری از عوارض طولانی مدت دیابت نوع 1 نیز می تواند موثر باشد.

» منابع:

* مجله Diabetes Care