کرم قلابدار:
کرم های قلابدار بر روی پوست و آبشش های ماهی های آب های شیرین و دریا ها زندگی میکنند.قلابهای چنگ مانند آنها بر روی قسمت جلویی بدن قرار دارد و از آن برای نگه داشتن پوست میزبان خود استفاده می کنند.
یک مشخصه عمومی آنها تعداد و شکل این قلاب هاست و این مشخصه برای آکواریوم داران مهم است. چراکه کنترل گونه های مختلف کرم ها همیشه از طریق یک روش امکان پذیر نیست.
ماهی ها اغلب زخم های معتدل و متوسط را تحمل می کنند. هر چند گاهی خود را به اشیاء درون آب می مالند و باله های خود را میلرزانند. در موارد زخم های شدید، کلاهک سر ماهی پهن و شکل نازک آبشش ها مانع تنفس ماهی میشود و موجب سرعت زیاد تنفس آن می گردد.
ماهی درست در زیر سطح آب آویزان و به سمتی نفس می کشد. گاهی اوقات یک کلاهک باز و کلاهک دیگر به عقب خم و دهان ماهی جمع می شود. در موارد شدید جذب اکسیژن چنان کاهش می یابد که ماهی میمیرد.
کرم های قلابدار معمولا میزبان های ویژه ا ای را انتخاب می کنند، به طوری که تنها گونه های نزدیک به هم از ماهی های را مبتلا می کنند.
در مخازن پر جمعیت مربوط به جفت گیری ماهی ها ، کرم آبشش به طور فزاینده ای تکثیر می شود و در طی چند هفته موجب کشته شدن کل ماهی های جوان خواهد شد. در موارد مشکوک اگر تکه ای از پوست و آبشش را فراهم کنید وجود کرم ها را به خوبی با بزرگ نمایی 50 تا 200x خوهید دید.( منظور در زیر میکروسکوپ است )
آنها با استفاده از قلابهای خود محکم به بدن ماهی می چسبند و دم خود را تکان می دهند. قوس های آبششهای ماهی هایی که مرده اند را میتوان با بزرگنمایی 50x آزمایش کرد کرم های قلابدار به همراه ماهی های تازه به آکواریوم وارد میشوند و همچنین از طریق والدین به نوزادان آنها منتقل میشوند
منبع: بیماری های ماهی های آکواریومی نوشته : دکتر هربرت آکسلرود ترجمه: حمید صفری