عامل بيماري هموفيلوس پيسيوم يك ميكروب گرم منفي است.اين بيماري كاملا شبيه فورونكلوز بوده و گاها توام ديده ميشود.اين باكتري در سطح بدن ماهيهاي حساس قرحه يا زخمهاي باز ايجاد ميكنند.ضايعات بصورت پرز كوچك ظاهر شده كه متعاقبا نوك آن سائيده شده و بصورت زخمي نمايان ميگردند.زخمهاي باز شده در اطراف داراي پوست مايل به سفيد و در مركز تيره رنگ مي باشند.در اين بيماري فقط روپوست دچار هيپرپلازي شده و زخمهاي حاصل پوست را در بر نميگيرد.بلكه بطور افقي گسترش يافته و قسمت وسيعي از بدن را فراميگيرد و در نتيجه سپتي سمي با علائم خونريزي مشخص ايجاد ميشود.در اين بيماري ممكن است
باله هاي شنا در اثر زخمهاي حاصل پوسيده و از بين بروند.و يا زخمهايي اطراف دهان ايجاد شود.ولي معمولا قسمتهايي از پوست حجيم شده و به رنگ مايل به سفيد و بطور نامنظم اسفنجي و چروك خورده به نظر ميرسند.هنگامي كه اين قسمتها مي افتند زخمهاي ناجور و كم عمقي از زير آنها نمايان ميشود.كه با يك سجاف (لبه) به رنگ مايل به سفيد احاطه شده اند.
براي درمان كاربرد اكسي تتراسيكلين و يا كلرامفنيكل با نتايج خوبي همراه بوده است.
مصرف كلرامفنيكل :
به ميزان 10 تا 50 قسمت در ميليون بصورت حمام طولاني مدت استفاده ميشود .
مصرف اكسي تتراسيكلين :
10 تا 20 قسمت در ميليون بصورت حمام طولاني مدت.
(10 قسمت در ميليون يعني 1 گرم دارو(1000 ميليگرم) در 100 ليتر آب )

منبع :
بهداشت و درمان ماهيان آكواريومي :رحيم پيغان و ...
بيماريهاي ماهيان پرورشي : بابا مخير
اطلاعات و كاربرد داروهاي آبزيان : كاظم عبدي