اين سندرم در ماهيان آب شيرين و دريايي متفاوت است.
اين ضايعات ميتواند ناشي از موارد زير باشد:
كيفيت پايين آب
تغذيه نامناسب
انگلهاي تك ياخته خارجي (هگزاميتا يا اسپيرونوكلئوس)
و مقداري از پاتوژنهاي مرتبط
براي درمان بايد به مديريت و بهبود شرايط نگهداري و پرورش پرداخت.
بهبودي با كاربرد 6 قسمت در ميليون از مترونيدازول در آب گزارش شده است.

منبع :
بهداشت و درمان ماهيان آكواريومي: رحيم پيغان و ...