یکِی از بهترِین غذاهاِی ماهی هاتزیینِی، مخصوصاً بچه ماهی ها ، نوزاد آرتِمیا است که ِیکِی از سخت پوستان آبزِی میباشد .تخم هاِی بسِیار رِیزِی آرتمیا که به آن برا ِین شرِیمپ ِیا میگوِی آبهاِینِیمه شور هم می گوِیند امروزه به صورت تجارتِی تولِید شده و در بسته هاِی کوچکفروخته می شود .در اِیران اِین آبزِی به مقدار بسِیار زِیاد در درِیاچه ارومیه ( رضاییه ) زندگِی می کند و در واقع تنها حِیوانِی است که در اِین درِیا زندگِی میکند .در اواخربهار و در تابستان و پاییز می توان توده هاِی تخم را به صورت شناور درقسمت شرقِی و جنوب شرقِی درِیاچه مشاهده کرد .براِی تغذِیه آنها می توان مقدار کمیکاهِ تخمیر شده ِیا گِیاه پوسِیده را در داخل آب محتوِی آنها قرار داد .انفوزوئرهاو ساِیر مواد غذایی که از تخمیر اِین گِیاهان تولِید می شوند ، همچِنِینفِیتوپلانکتن هایی که در اثر تابش نور در آب تولِید می شوند غذاِی مناسبِی براِینوزادهاِی آرتمیا می باشند .


آرتميا خودش تو آب شور رشد مي كنه ولي يكي از بهترين غذاها براي همه ي ماهي هاست ( چه آب شور و چه شيرين )