دافنی ها موجودات ریز بی مهره ای هستن که در آب های راکد و استخر پارکها و هر جایی که آب وجود داشته باشه دیده میشن مخصوصن بیشتر در فصل گرما . کافیه با یک تور پارچه ای خیلی ریز اونها رو شکار کنین . پرورش دافنی ها هم خیلی ساده ست و توی یک ظرف شیشه ای آب , مقداری کود حیوانی و یا عصاره گیاهان آبی رو میریزن و دافنی ها سریع زیاد میشن . هر چند تغذیه از دافنی این اواخر منسوخ شده چون هم باعث بیماری روده ای در ماهی ها میشه و هم ممکنه ناقل انگل به ماهی باشه !

دافنِی ها جزبهترِین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا ِیافت می شوند .البته نباِید انتظارداشت که در هر برکه ِیا آبگِیر بتوان آنها را پِیدا کرد .معمولا در طبِیعت بِیشترمی توان توده هاِی ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل رِیزش آشغالهاِیشهرِی درست مبشود ، و نِیز در آبگِیرهایی که آب آنها چندان تمیز نِیست، مشاهده نمود .
رنگ دافنِی ها قرمز ، سبز ِیا خاکسترِی است ولِی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهِی توده آنها بقدرِی بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخِیص می باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتِیمتر تفاوت نماِید .توده دافنِی در اثر حرکاتِیکه دارد از دور بصورت ابر متحرک دِیده می شود .از آنجا که دافنِی هاِی بزرگ نمیتوانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گِیرند ، لذا براِی تغذِیه آنها باید با الکدافنِی هاِی رِیز را جدا کرد .جمع آورِی دافنِی از محِیط طبِیعِی

پس از شناختن دافنِیها و محلهاِی زِیست آنها ، می توان با تورهای دستِیخاصِی که داراِی چشمه هاِی بسِیار رِیز است به صِید اقدام نمود .قطر توردستِی بایدحدود 25 سانتِیمتر و عمق آن 35 سانتِیمتر باشد .تورِی باید بصورت استوانه اِی و گردو بدون درز داخلِی دوخته شود .تورِی هاِی مخروطِی زِیاد مناسب نِیستند چون باعث مرگو می ر بِیشتر دافنِیها می شوند .از تنذِیب ( تنظِیف ) و ِیا ساِیر پارچه هاِیمشابه که داراِی چشمه هاِی تورِی بسِیار رِیزند می توان براِی اِینکار استفاده نمود .پس از پِیدا کردن دافنِی ها باید با حرکت دادن تور دستِی در داخل آب بصورت 8انگلِیسِی آنها را صِید نمود .
دافنِیهاِی جمع شده را باید در سطل آب رِیخت وبه محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقدارِی ِیخ براِی خنک کردنآن بکار برد .دافنِیها احتِیاج به مصرف اکسِیژن زِیاد دارند و اگر اکسِیژن محلول درآب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آِیند .صِیادان حرفه اِی دافنِیها، معمولا صبحزود که دافنِی ها در سطح آب تجمع می نماِیند آنها را صِید می نماِیند .پس از شروعوزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنِی ها معمولا به عمق آب می روند ولِی در مواقعِیکه تراکم آنها زِیاد است در سطح آب می مانند .اگر ساِیه بانِی بر روِی آب درست شود، می توان تراکم دافنِی ها را در زِیر آب مشاهده نمود.
در مناطق معتدل حداکثرتراکم دافنِیها در ماه اردِیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدرِیج تراکمآنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزاِیش می یابد .اگر سرما زِیاد نباشد ، درفصل زمستان نِیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترِین آبمناسب براِی رشد و نمو زِیاد آنها آبِی است که پ – هاش آن خنثِی و ِیا کمی قلِیاییباشد .
نگهدارِی دافنِیها به طور زنده

اگر اکسِیژنکافِی در دسترس دافنِی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا 3 روز و دربهارِیا پاییز تا ِیک هفته آنها را در ِیک سطل آب به طور زنده نگهدارِی کرد .بنابراِین اگر در بهار و پاییز هفته اِی ِیکبار و در تابستان هفته اِی دو بار درمواقع لزوم اقدام به جمع آورِی آنها شود، کافِی می باشد .
مضرات دافنِیها

از آنجا که پوسته آنها نرم و غِیر قابل نفوذ می باشد داراِی اثر می لن بودهو اگر غذاِی اصلِی ماهی ها را تشکِیل دهند ، به اندازه کافِی چاق نخواهند شد .اِینغذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهیها داد تا عِیب ِیاد شده تا حدودِی برطرف گردد .گاهِی ماهی ها که علاقه زِیادِیبخوردن دافنِی دارند ممکن است در اثر پرخورِی از آن بمیرند .همواره با دافنِیهاممکن است نوزاد برخِی از انگلها ِیا ساِیر جانوران آبزِی بِیمارِی زا بداخلآکوآریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازِی آنها بعلت رِیزِی و ِیا بِی رنگِیامکان پذِیر نِیست .گاهِی نِیز دافنِیها با آرواره هاِی خود به بدن و برانشِی بچهماهی ها چسبِیده و اکثراً باعث مرگ و میر آنها می شوند .
تکثِیر و تولِید دافنِی

اگر چه احتمالا با اِیجادشرایط مساعد مانند پ – هاش با کمی قلِیایی ، نور کافِی و کمی کود گوسفندِی می توانحتِی در لگن هاِی پلاستِیکِی رختشوِیِی اقدام به تولِید دافنِی نمود ، با وجود اِینمیزان دافنِی تولِید شده در چنِین ظرفِی فقط می تواند احتِیاجات غذایی ِیک ِیا دوجفت ماهِی را در طول سال تامین نماِیند .
بااِیجاد شرایط ِیاد شده می تواناقدام به تولِید دافنِی نمود .براِی این کار باید صِید دافنِی کم کم صورت گِیرد وبه تدرِیج کود به اندازه کافِی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهنگوسفندِی و کمی آرد سوِیا بهترِین کود به حساب می آِید .قبلا بهتر است اِین مخلوطدر مجاورت نور آفتاب بخوبِی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضرِی که احتمالا درداخل آن وجود دارد از بِین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قراردادن مقدارِی دافنِی مولد ، بعد از چند روز تولِید مثل و افزاِیش آنها شروع خواهدشد .در استخرهاِی پرورش دافنِی بهتر است در قسمتِی از آن ساِیه بانِی براِی جمع شدندافنِی ها درست شود .کمی از آب استخر نِیز باید هفته اِی ِیکبار تعوِیض شود تا ازغلِیظ شدن آن جلوگِیرِی شود .