کرمهاِی شِیشه اِی

در فصل زمستان در بسِیارِی ازدرِیاچه ها و استخرها می توان با ِیک تورِی دستِی مقدار زِیادِی کرمهاِی شفاف که بهآنها کرم شِیشه اِی می گوِیند، صِید نمود .اِین جانوران در واقع کرم نبوده بلکهنوزاد انواع مگسها هستند که طول آنها ممکن است تا 12 می لِیمتر برسد .گاهِی می توانهفته ها را در آب سرد زنده نگهداشت .ماهی ها معمولا علاقه خاصِی بخوردن آنهادارند
کرم قرمز

اِین کرم را که در کف استخرها و حوضچه هاِیقدِیمی و نِیز در درِیاچه ها و آبگِیرها پِیدا می شود اکثرا می شناسند .رنگ قرمزخونِی و طول آن حدود 12 می لِیمتر بوده و با حرکات منظم و به شکل 8 انگلِیسِی در آبشنا می کند .ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن آن دارند ولِی گاهِی دِیده می شود که کرمبصورت هضم نشده توسط ماهِی دفع می گردد .اِین کرم که به آن کرم خونِی هم می گوِینددرگل و لاِی کف ، بخصوص روِی چوبهاِی پوسِیده کف آب نوعِی لانه براِی خود می سازد .
کرم سفِید

اِین کرم که رنگ آن سفِید شِیرِی است و طول آن 15 می لِیمتر ِیابِیشتر است از خوِیشاوندان کرم خاکِی بوده و به بهترِین وجهِ می توان آنها را در حدتجارتِی تکثِیر و تولِید نمود .تکثِیر و تولِید آنها در شرایط نسبتا گرم و مرطوب تاحدودِی آسان است .در حال حاضر فقط اِین کرم در کارگاه تکثِیر و پرورش تاسماهِیانشِیلات اِیران براِی تغذِیه نوزاد ماهِیان خاوِیارِی تکثِیر می شود و تولِید سالانهآن حدود 600 کِیلوگرم ِیا بِیشتر می باشد .براِی تولِید آن جعبه هاِی مخصوص که عمقخاک آنها حدود 10 سانتِیمتر است بکار می رود .
در پاِیان می توان توده کرم خالصرا برداشت کرده و براِی تغذِیه ماهی ها بکار برد. کرمهاِی جدا شده می توانند چندِینساعت در حرارت معمولِی ِیخچال زنده بمانند .در داخل آب آکوآریوم همه کرمها میتوانند مدت چند ساعت زنده بمانند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها باید کرمها را با تِیغهچاقو تکه تکه کرد و در هر بار غذا دادن به ماهی ها باید به اندازه به آنها داده شودکه پس از 15 دقِیقه اثرِی از کرمها باقِی نماند ، در غِیر اِین صورت بخصوص درمواقعِی که سنگرِیزه در کف آکوآریوم وجود دارد پوسِیده شدن مازاد کرمها باعث آلودهشدن آب آکوآریوم می شود .
-----------------------------------------------
کرم خاکِی

کرم خاکِی را بدون شک همه می شناسند .اِین همان کرمی است که درباغچه ها و در داخل خاک زندگِی می کند و معمولا در مواقع بارندگِی که آب موجود درخاک باغچه تجمع می کنند.این زِیاد می شود از ترس خفه شدن خاک را ترک کرده و دراطراف باغچه کرم را کرم باران و برخِی کرم باغچه می گوِیند و چون بعنوان طعمه براِیصِید ماهِی با قلاب هم بکار می رود، عده اِی دِیگر به آن کرم ماهِیگِیرِی می گوِیند .طول آنها گاهِی ممکن است تا 20 سانتِیمتر هم برسد .هنگام جمع آورِی آنها براِیتغذِیه ماهی ها باید از برداشتن کرمهاِی داخل توده هاِی پهن که در اطراف آنهاترشحات زرد رنگ دِیده می شود، خوددارِی شود چون حتِی ماهی ها درشت وحشِی هم ازخوردن آنها امتناع می نماِیند .براِی اِین منظور می توان در ِیک قوطِی حلبِی یا حلبهاِی کوچک نباتِی حدود 15 تا 20 سانتِیمتر خاک مرطوب رِیخته و مقدارِی پوره سِیبزمینِی ، آرد ذرت ِیا آرد چاودار براِی تغذِیه آنها به خاک اضافه کرده و کرمها رامقدارِی برگ مرطوب افرا براِی تغذِیه آنها در روِی خاک قرار داد .آکوآریوم فروشِیها می توانند اِین کرمها را جمع آورِی و به علاقمندانِی که حوصله ِیا وقت جمع آورِیآنها را ندارند، بفروشند.