1. رؤياها نيازهاي واقعي ما را آشكار مي كند. خاطرات خود را در مورد رؤياهاي تان بنويسيد: شخصيت ها، اتفاقات، هيجانات، نشانه ها و احساسي كه بعد از بيدار شدن داريد. ر ؤياهايتان را تحليل كنيد و ببينيد آنها به شما چه مي گويند.

2. طي دوراني كه تحت فشار روحي هستيد با اين كار به خود كمك كنيد: نفس عميقي بكشيد و به خود بگوييد" من آرامش و كنترل عواطف را در خود احساس مي كنم." اگر اين كار به طور منظم تكرار شود ، اثر مثبت خواهد داشت.

3. افكار خود را از موقعيت كنوني خود دور كنيد و به راه هاي كمك به اطرافيان خود بينديشيد . سعي كنيد حتي براي يك بار در روز هم كه شده يك كار نيك انجام دهيد . شما با بهبود وضع اطرافيان و ايجاد شادي در اطرافتان به تحول در وضع خود هم كمك مي كنيد.

4. ورزش كنيد تا عقلتان فاسد نگردد.

5. سلامت فكر و روح هر كس بستگي به اين دارد كه تا چه حد مي تواند با اطرافيان خود رابطه عميق و پايدار برقرار كند .

6. سلامت رواني شما دقيقاً بستگي دارد به اين كه تا چه حد مي توانيد كساني را كه با اعمالشان به نحوي به شما آسيب رسانده اند ، به راحتي ببخشيد.

7. آسايش دو پايه دارد: آرامش جسم و آرامش روان.

8. آن كس كه تني سالم دارد گنجي دارد و خودش نمي داند.

9. آن كه تندرستي دارد اميد دارد و آن كه اميد دارد همه چيز دارد.10. اگر آسايش روحي مي جويي هيچ جانداري را خود يا به دست ديگري بي جان مكن و يا به كشتن او رضا مده.

11. اولين اغفال سيگار اين است كه هنگام كشيدن آن درعين بيكاري تصور مي كنيم كاري انجام مي دهيم.

12. به سلامت خود بيش از شغل اهميت دهيد.

13. بهترين خدمتگزار صديق براي سلامتي بدن فراغت خاطر و آسايش روح است.

14. تمام دردهاي جسماني از خواهش هاي بي جاي نفساني توليد و به وجود مي آيد.

15. چهار چيز قوه باصره را زيان رساند: طعام شور خوردن، آب سوزان بر سر ريختن و به چشمه آفتاب نگريستن و روي دشمن ديدن.

16. حمام گرفتن به اندازه چهار ساعت خواب در رفع خستگي مؤثر است.

17. قدر دو چيز فقط موقعي دانسته مي شود كه از دست مي دهيم: تندرستي و جواني.

18. هيچ چيز بر صحت انسان بيشتر از آن صدمه نمي زند كه غذا بر روي غذا تناول نمايد.

19. يك آدم خوشخو و خنده رو با اشتهاي بهتري غذا مي خورد.