محققان دانشگاه کورنل نخستين تصوير نانويي از خاک را ارائه کردند.اين براي نخستين بار در جهان است که دانشمندان ذرات ريزي از خاک به قطر تنها 50 نانومتر را مشاهده کردند.دانشمندان اميدوارند تا با استفاده از اين فناوري نوين بر دانش خود در خصوص ساختار و ترکيبات کربن خاک بيفزايند.
محققان دانشگاه کورنل مي گويند: اکنون اين اميدواري شکل گرفته است تا درک بهتري نيز از فرآيندهاي شيميايي موثري در چرخه مواد ارگانيکي خاک حاصل شود.

يکي از مهمترين اهدافي که محققان در اين پروژه دنبال کرده اند مشاهده خاک در ريزترين ابعاد ممکن براي دستيابي به درک بهتري از چگونگي مرطوب، گرم يا سرد شدن خاک و همچنين نگاه داشتن کربن در خود است.

دانشمندان معتقدند نگاه داشته شدن کربن در خاک ارتباط موثري با فرآيند گرمايش زمين دارد.

اين تصاوير با استفاده از تکنيک طيف نگاري اشعه ايکس ثبت شده و از شفافيت بالايي نيز برخوردارند.