دانشمندان آمريكايي ميگويند طيف نماي ليزري فروسرخي را ابداع كرده اند كه ميتواند در مورد نشت گازهاي خاصي هشدار دهد.


به گفته اين پژوهشگران اين وسيله مانند قناريهايي عمل ميكند كه وجود گازها را به معدن چيان اوليه هشدار ميدادند.

به گزارش فيزورگ، فدريكو كاپاسو و همكارانش از دانشگاه هاروارد ميگويند طيف نماي آنها ميتواند به قدرتمندي ابزارهاي توانمندي باشد كه اكنون براي شناسايي گازها استفاده ميشوند با اين تفاوت كه آن قدر كوچك است كه مي توان آن را در يك جعبه كفش قرار داد.

محققان به جاي استفاده از منابع گرمايي براي اشعههاي فروسرخ ، از مجموعهاي از ‪ ۳۲‬ليزر آبشاري كوانتومي فروسرخ بر روي ريزتراشه اي استفاده كردند كه از يك سكه ‪ ۱۰‬سنتي كوچكتر است.

به گفته اين پژوهشگران فايده استفاده از يك منبع ليزري آن است ليزرها از منابع گرمايي روشن تر هستند از اين رو ميتوانند نسبت بالاتري از سيگنال به نويز را فراهم آورند.

همچنين ميتوان اين ليزر را براي فراهم آوري طول موجهايي مورد نظر تنظيم كرد و مانند داشتن هزاران قناري كه هر يك از آ،ها ميتوانند گستره اي از مواد شيميايي را شناسايي كنند.

نتايج اين تحقيقات قرارست در كنفرانس الكترواوپتيك / كوانتوم الكترونيك و علوم ليزر كه ماه آينده در سن خوزه كاليفرنيا برگزار ميشود ارائه شود.