سرویسپک3 ویندوز XP برای دانلود همگاني ارائه شد. این عمل ممکن است برخی از شرکتها را قانع نماید که هنوز هم میتوانند برای ادامه کسب و کار خود بر روی این ویندوز حساب کرده و از ویستا دوری نمایند.

کاربران از دوشنبه میتوانند XP SP3 را از سایت مایکروسافت دانلود نموده و این بروزرسانی تا چند وقت دیگر و در تابستان از طریق سرویس Automatic Update بطور خودکار روانه سیستمهایی با این سیستمعامل خواهد شد.

این بروزرسانی شامل کلیه وصلهها و اصلاحیههایی است که از زمان معرفی SP2 در سال 2004 تاکنون منتشر شدهاند و تنها استثنا در این زمینه IE7 میباشد.

بگفته متخصصین این آپدیت بسرعت در سطح سازمانها انتشار یافته و مدیران سیستمها را از اینکه دستگاهها مجهز به آخرین بروزرسانیها و اصلاحات میباشند مطمئن خواهد نمود.

همچنین این بروزرسانی با پشتیبانی از فناوری NAP (Network Access Protection) که ابتدا با ویندوز ویستا عرضه شده، امنیت بیشتری را برای XP به ارمغان خواهد آورد.

در هرحال امکان دارد SP3 برخی از مدیران IT را قانع سازد که باقی ماندن بر ویندوز XP بر مهاجرت به ویستا که هزینه و خرج بیشتری دارد ترجیح خواهد داشت.

روی ایسلی تحلیلگر گروه تحقیقاتی باتلر عقیده دارد: «درصد نفوذ ویستا بسیار پائین است بهمین خاطر حرکت مایکروسافت برای انتشار SP3 خیلی عجیب بود. اینگونه بنظر میرسد که مایکروسافت مایل است طول عمر ویندوز XP را افزایش دهد.»

ویندوز ویستا با نیازمندیهای سختافزاری بالاتری که نسبت به ویندوز XP دارد همچنان پس از ویندوز XP انتخاب دوم کاربران میباشد.

ITNA