سرعت رشد قدي در دختران، در کنار ديگر عوامل، به ميزان ترشح هورمون رشد و هورمون جنسي استروژن نيز مربوط ميشود.هورمون رشد باعث افزايش رشد، به خصوص در استخوانها و غضروف ميشود، ولي هورمون جنسي زنانه (استروژن) سبب بسته شدن مرکز رشد استخواني و کاهش رشد استخوان ميشود. به همين دليل است که بعد از شروع قاعدگي، سرعت رشد قدي در دختران کندتر ميشود و معمولاً قد دختران در اين زمان بيش از 6 سانتيمتر افزايش نمييابد.

البته طول مدت رشد قدي در پسرها طولانيتر از دخترها است، بهطوري که معمولاً مردها قد بلندتر از زنها ميشوند. جهش رشد معمولاً در دختران (در حدود11- 10سالگي) حداقل 2 سال زودتر از پسران اتفاق ميافتد که مربوط به دوران بلوغ بوده و بسيار چشمگير است، به گونهاي که در مدت يک سال ميزان رشد 2 برابر ميشود. جهش رشد قدي و حداکثر افزايش آن، معمولاً يک سال قبل از شروع عادت ماهانه اتفاق ميافتد.

بهترين توصيه براي رشد قدي دختران نوجوان اين است که از توجه زياد به مطالب مربوط به جنسيت بپرهيزند، چرا که هيجانات جنسي باعث ترشح بيشتر هورمونهاي جنسي و در نتيجه شروع زودتر قاعدگي و بلوغ زودرس مي شود. همانطور که در بالا اشاره شد،افزايش هورمون جنسي زنانه و بلوغ زودرس باعث بسته شدن زودرس اپي فيز استخوانهاي بلند(مرکز رشد استخواني) و در نتيجه کوتاهي قد در دختران ميشود.

اين نکته مسلم است که مدتي پس از بلوغ و حداکثر حدود سن 20 سالگي رشد قدي متوقف ميگردد. امروزه تبليغات زيادي در دنيا و از جمله در کشور ما دربارهي افزايش دادن قد در جوانان به چشم ميخورد. با توجه به اين مسئله که پس از دوران بلوغ و بسته شدن مرکز رشد استخواني، احتمال افزايش قدي وجود نخواهد داشت، دروغين بودن چنين ادعاهايي مشخص ميشود.

ضمناً برخي از افراد سودجو مدعي ميشوند که تزريق برخي هورمونها يا ديگر مواد، از ترشح استروژن در بدن دختران نوجوان جلوگيري ميکنند و در نتيجه به مدت زمان رشد قدي آنها اضافه ميگردد. اين نکته نيز از نظر علمي هنوز مورد اثبات قرار نگرفته و استفاده از اين مواد ممکن است ضررها و لطمات جبران ناپذيري را به بدن دختران وارد سازد.

استفادهي نابجا و نادرست از مکملهاي غذايي اعم از ويتامينها، املاح، پروتئينها يا کربوهيدراتها، چه به منظور افزايش رشد قدي و چه براي بدنسازي، بدون مشاوره با متخصص تغذيه يا پزشک ممکن است علاوه بر اينکه نتايج دلخواه را به ارمغان نياورد، موجب وارد آمدن لطمه به سلامت و رشد و نمو افراد در حال رشد نيز گردد.

يادآوري ميشود که بسياري از املاح در جذب با يکديگر رقابت مي کنند، لذا مصرف نابجاي مکمل يک عنصر به جذب عنصر ديگر مي تواند براي بدن مضر باشد.

در ضمنمصرف زياد برخي از املاح و ويتامينها، مسموميتزا و مختلکنندهي نظم بدن بوده و قابل توصيه نيستند.

صدمات و لطماتي که با اجراي رژيمهاي نامناسب (که موادي را کمتر يا زيادتر از حد به بدن مي رسانند) به بدن وارد ميشود بسيار قابل اهميت و گاه غيرقابل جبران است.

ضايعاتي که بر کبد، کليه، دستگاههاي حياتي بدن از جمله سيستم عصبي و دستگاه قلب و عروق ممکن است تحميل شود، بايد کاملاً مورد توجه باشد.

در هر حال مشاوره با متخصصين تغذيه براي مادران باردار و شيرده و کودکان در حال رشد اهميت ويژهاي داشته و در موارد بسياري به رشد قدي و وزنگيري مناسب کودکان در حال رشد کمک شاياني ميکند.