مانکن شدن و عزّت نفس
به جاي انتقاد از وزن دخترتان، برايش الگو باشيد
يک مطالعه جديد نشان ميدهد انتقاد خانوادهها از وزن و يا عادات غذايي دختران، آثار ماندگاري بر عزّت نفس آنها ميگذرد.

به گزارش رويترزهلث از نيويورک، محققان با مطالعه 455 دانشجوي دختر که از اندام خود ناراضي بودند، دريافتند بيش از 80 درصد آنها، والدين و يا خواهر و برادرانشان در دوران کودکي از ظاهر اندام آنها ايراد ميگرفتهاند.

بسياري معتقدند اين انتقادها نمايانگر فقدان عشق و علاقه و حمايت در خانواده است. و حتّي نمايانگر بدرفتاري عاطفي است بطوري که برخي در بين خانواده آنها را «زشت»، «خنگ» و «تنبل» ميناميدند.

در عين حال در پارهاي از موارد والدين و يا خواهر و برادران فقط گاهي در مورد وزن و اندام آنها نظر منفي خود را ابراز ميکردند نويسنده اين مطالعه در مجله «PEDIATRICS گزارش داد:« اين اطّلاعات نشان ميدهد حتّي چند مورد انتقاد هم ميتواند تأثير منفي داشته باشد.» اين محقّقان که دکتر «سي. بارتيلوا» از مرکز پزشکي «استنفورد» در «کاليفرنيا» رياست آنها را بر عهده داشت، ميگويند: در خانوادههاي حمايتگر فقط چند بار انتقاد، تاثير به ويژه مخرّبي بر دختران ميگذارد.

از اين رووالدين بايد بدانند کلام آنها ميتواند براحساس دختران در مورد خودشان تأثير ماندگاري داشته باشد.
در آغاز اين مطالعه، اين زنان مجموعهاي پرسشنامه را پر کردند. از جمله در يکي از اين پرسشنامهها درباره اظهار نظرهاي منفي که در دوران کودکي آنها ميشد و ميزان عزّت نفس آنها پرسيده شده بود.

بيشتر اين زنان گفتند اعضاي خانواده اظهار نظر منفي در مورد شکل اندام آنها ميکردند.

براساس گزارشهاي آنها، بيش از نيمي از مادران و تقريباً 40درصد از پدران و 40درصد خواهران و برادران چنين نظراتي دادهاند.

در اين مطالعه ديده شد، زناني که پدر و مادرشان چنين جملاتي به آنها گفته بودند از عزّت نفس کمتري برخوردار بودند و فقدان حمايت خانواده را احساس ميکردند.

به گفته تيلور و همکارانش، والديني که درباره وزن و سلامت دختران خود نگران هستند بايد بدون اينکه به انتقاد از آنها بپردازند، راههايي را براي ارائه «توصيّه ي سازنده» درباره غذا خوردن سالم و ورزش بيابند.

به گفته ي اين محققان، الگو بودن والدين در رعايت رژيم غذايي متعادل، ورزش منظم و خودداري از ايراد گرفتن از اندام خودشان در اين زمينه با اهميّت است.